ویلای ساری

طراحی ویلای ساری

نمای جنوبی
حیاط جنوبی و استخر
4-01
استخر و حیاط جنوبی
حیاط جنوبی
نمای جنوبی
8-01
9-01
10-01
دید پرنده
12-01
13-01
حیاط شمالی
حیاط شمالی
حیاط شمالی
Untitled-3-01
نمای جنوبی حیاط جنوبی و استخر 4-01 استخر و حیاط جنوبی حیاط جنوبی نمای جنوبی 8-01 9-01 10-01 دید پرنده 12-01 13-01 حیاط شمالی حیاط شمالی حیاط شمالی Untitled-3-01
0 دیدگاه