طراحی نما با تناسبات طلائی

معماران و هنرمندان در سرتاسر دنیا همواره دنبال اصولی برای زیباتر کردن آثار خود بودنددر این راستا کشف تناسبات طلایی توسط ریاضیدانان و تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر این تناسبات در بر انگیختن حس زیبایی شناسی هنر مندان را بر آن داشت تا با کمک روش های مختلف به نحوی از این تناسبات بهره بگیرند. تیم تحقیقاتی گراتیدس بعد از سالها کار پژوهشی بر روی آثارفاخر معماری ایران و جهان توانسته راه حلی برای بهره گیری از این تناسبات در نما پیدا کند و نمایی کاملا منطبق بر تناسبات طلایی و کاملا اجرایی طراحی کند

0 دیدگاه